Hosteli eeskirjad

Hostelisse sisse registreerimine (CHECK-IN) alates kell15:00.
Hostelisse sisse registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument, millest administraatoril on õigus teha koopia. Isikut tõendavaks dokumendiks loetakse:
-Pass
-ID-kaart
-Juhiluba
Hostelisse sisse registreerimiseks on majutatav isik kohustatud täitma registreerimiskaardi. Kõik registreerimiskaardid peavad olema täidetud loetava käekirjaga ja allkirjastatud hosteli külastaja poolt. Hostel võib keelduda külastajast, kes ei täida registreerimisvormi korrektselt.
Hostelist välja registreerimine (CHECK-OUT) hiljemalt kell 11:00.
Hiline väljaregistreerimine (CHECK-OUT) on võimalik vabade kohtade olemasolul. Lisatasu iga täiendava tunni eest pärast kella 11:00 maksab 10.- eurot.
Hostelist väljaregistreerimisel (CHECK-OUT) tuleb tagastada toa võti (ukse kaart), kui on väljastatud. Võti (ukse kaart) tuleb jätta numbrituppa, laua peale. Võtme kaotamise või mitte tagastamise eest leppetrahv vastavalt hinnakirjale (10.- €).
Hostelisse ei registreerita isikuid, kes rikuvad avalikku korda või oma käitumisega võivad häirida hosteli teisi külastajaid.
Hosteli tubades ei ole lubatud kasutada endaga kaasa toodud kodumasinaid (elektrilised või muud pliidid, fritüürid, keedupulgad jne).
Hostelis kasutatav elekter on pingega 220 V.
Hosteli toas ei ole lubatud hoida tule- ja plahvatusohtlikke aineid ning jätta järelevalveta elektrilisi küttekehi. Ei ole lubatud lahtise tule tegemine (nt. küünla põletamine jne).

Tasumine

Hostelisse sisse registreerimisel tuleb tasuda majutusteenuse maksumus vastavalt esitatud arvele, ettemaksuna. Hosteli teenuste eest, mida kasutatakse majutusperioodi jooksul, tuleb tasuda ettemaksuna. Meie hostelis aktsepteeritakse kõiki levinumaid rahvusvahelisi krediit- ja deebetkaarte, tasuda saab ka sularahas. Hostel ei ole kohustatud vastu võtma välisvaluutat, tšekke või vähemlevinud krediit- ja deebetkaarte.

Tasu lisainimese eest

Tubade hinnad kehtivad ühele kuni kahele inimesele, vastavalt toa tüübile. Lisainimese eest (Double ja Double+ tubades) tuleb tasuda lisatasu vastavalt hinnakirjale. Kõik külalised, keda ei ole registreeritud hosteli külastajateks, peavad lahkuma hiljemalt kell 22:00. Korraga on lubatud hosteli toas viibida lisaks registreeritud klientidele kuni kahel inimesel.

Laste majutus

Kuni 3-aastase lapse majutus koos vanema(te)ga on hostelis tasuta. Soovi korral saab kasutada beebivoodit. Kuni 3-aastasele väikelapsele võimalik rentida beebivoodi, lisatasu eest. Lisatasu vastavalt hinnakirjale. Vajalik eelnev broneerimine.
Alates 4-aastase lapse majutusel rakendub lisatasu (Double ja Double+ tubades).

Alaealise kliendi majutamine

Üksi võib hostelis peatuda vähemalt 16 – aastane isik. Ööbimiseks on vajalik eeskostja nõusolek e-kirjaga või muus kirjalikus vormis. Garantiikiri peab sisaldama alaealise nime, sünniaega, saabumis- ja lahkumisaega. Kiri peab olema varustatud eestkostja nime ja kontaktandmetega. Alaealiste isikute majutamine on keeletud ilma eeltoodud nõuete täitmiseta. Broneeringule lisatakse vanemate kontaktandmed. Majutumisel täidab alaealine registreerimiskaardi tavalisel viisil. Hostel ja meeskond ei vastuta alaealise majutuja eest. Alla 16 – aastane isik võib meie hostelis peatuda üksnes koos täiskasvanud saatjaga.

Suitsetamise kord

Hostel järgib suitsuvaba hosteli põhimõtet. Suitsetamine on lubatud vaid hosteli hoonest väljas, selleks eraldatud alal. Suitsetamise eest hostelis on klient kohustatud trahvi tasuma. Leppetrahv suitsetamise eest on 100.- eurot.

Lemmikloomad meie hostelis

Hostelis ei ole lemmikloomad lubatud.

Hosteli parkla kasutamine

Hosteli juures olevat parklat on lubatud kasutada ainult hostelis peatuvatel klientidel majutusperioodi vältel (sõiduki reg.number vajalik fikseerida broneerimisel) ja/või nende külalistel hostelis viibimise ajal. Hostel jätab endale õiguse teisaldada teiste isikute autosid või autosid, mis kujutavad ohtu isikutele, varale või keskkonnale. Parkimisala on varustatud valvekaameratega, kuid hostel ei vastuta parklasse jäetud autode ja autosse jäetud esemete eest.

Avaliku korra jälgimine

Hostelis kehtivad kõik nõuded avaliku korra, rahu hoidmise ja saastamise vältimise kohta. Avaliku korra rikkumisel kaasab hostel vajadusel kas turvatöötajad või kutsub välja politsei. Kaaskodanike rahu rikkumise eest on tekitatud kahju hüvitamiseks leppetrahv kuni 100.- eurot iga väljakutse eest vastavalt rikkumise tasemele.

Öörahu hostelis

Öörahu algab hostelis kell 22:00 ja kestab kuni 07:00. Öörahu rikkumise all mõistetakse teiste isikute häirimist heliliste, valgus-, mehhaaniliste, elektrooniliste jms vahenditega. Öörahu rikkumise eest on tekitatud kahju hüvitamiseks leppetrahv kuni 100.- eurot iga väljakutse eest vastavalt rikkumise tasemele.

Kliendi vastutus kahju tekitamisel

Meie külalisena võtate endale vastutuse ja kohustuse järgida kehtestatud eeskirju. Olete vastutav tahtlikult või tahtmatult tekitatud kahju eest, mida teie või teie külaline võib olla tekitanud hosteli toas või hosteli üldruumides. Hostelil on õigus nõuda kliendi poolt tekitatud materiaalse kahju kompenseerimist. Kahju kompenseerimise suuruse aluseks on tekitatud otsene kahju, millele lisanduvad kahju kõrvaldamisega seotud kulud.

Head kombed ja tavad

Ootame, et meie kliendid järgivad ühiskonnas kehtestatud reegleid, häid käitumistavasid ning hosteli eeskirjasid. Reeglite rikkumisel võidakse klienti trahvida samaselt rahu rikkumisega ning vajadusel lisaks paluda kliendil hostelist ja selle territooriumilt lahkuda. Lahkumise puhul on klient ikkagi kohustatud maksma broneeritud majutuse ja tellitud lisateenuste eest.

Hosteli vastutus ja valve

Hostel ei vastuta kliendi poolt valveta (k.a. numbrituppa) jäetud isiklike asjade kadumise või hävimise eest. Hosteli üldkasutatavates ruumides ja parklas on videovalve. Hostelis aitab vajadusel korda tagada turvafirma. Hosteli poolt väljastatud koode ja võtmeid (elektroonilised) ei ole lubatud edasi anda kolmandatele isikutele.
Toast väljudes kontrollige, et uks on sulgunud.

Pretensioonide lahendamine

Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul alates puuduse avastamisest. Teenuse nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume pretensioon edastada e-postiaadressile hostel@espak.ee, kus on märgitud avaldaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja pretensiooni täpne kirjeldus. Pretensioonide lahendamiseks peab avaldaja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad kaebuse asjaolusid. Ilma tõendava dokumendita võib hostel jätta probleemi lahendamata.
Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja avaldajaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kätte saamisest.